ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ! – Μηχανολόγος Μηχανικός στην εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ! – UPDATE 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η εταιρεία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό

Περιγραφή θέσης:

 • Ευθύνεται για την παρακολούθηση και συντήρηση όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. κλιματισμός, παροχή νερού, αποχέτευση, πισίνες, πυρόσβεση, εξοπλισμός πλυντηρίων και κουζινών, δίκτυο ζεστού νερού και κλιματισμού, δίκτυο κρύου νερού και κλιματισμού, παραγωγή ατμού, διανομή αερίου, δίκτυο αποσκλήρυνσης νερού, κλπ.) με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του τμήματος, τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης.
 • Υποστηρίζει την εκπόνηση μελετών και κατασκευάζει και υλοποιεί μηχανολογικές εφαρμογές, σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης.
 • Ευθύνεται για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη λήξη μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης καθώς και για τη σχετική ενημέρωση του Προϊστάμενου Τμήματος Συντήρησης.
 • Ευθύνεται για τον έλεγχο των εργαλείων (που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο και τους υφισταμένους του) και για τη διασφάλιση του ότι όλα τα εργαλεία λειτουργούν σωστά και συντηρούνται όπως πρέπει.
 • Διασφαλίζει ότι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τηρούνται πάντα από τον ίδιο και τους υφισταμένους του με σκοπό την αποφυγή κινδύνων ή ατυχημάτων.
 • Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης για υλικά / ανταλλακτικά που χρειάζεται για την εργασία του, προκειμένου να προβεί στην αντίστοιχη παραγγελία.
 • Ενημερώνει και ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν τα δίκτυα ευθύνης του κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
 • Επισκευάζει σε συνεργασία με τον Shift Electrician Engineer τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό δεδομένου ότι διαθέτει τα ανταλλακτικά, τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική γνώση για την επισκευή, πχ. πλακέτες, μετασχηματιστές, κλπ.).
  Ευθύνεται για το συντονισμό των εργασιών των υφισταμένων του κατά τη διάρκεια της βάρδιας καθώς και για την κατεύθυνση και υποστήριξή τους.

Τυπικά προσόντα:

 • Άδεια Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία σε γραμμή παραγωγής εργοστασίου ή απασχόληση σε εργασίες μηχανοστασίων πλοίου.


Απαιτούμενη Προϋπόθεση:
Οι ενδιαφερόμενοι να διαμένουν στο Νομό Κορινθίας

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο fax: +30 27440 60581 ή στο e-mail: [email protected]

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019